MENU
 
Home
Governance
Governing Body

Administration

S. No Name Designation
1 Prof Anju Srivastava Principal
2 Dr. Reena Jain Vice Principal
3 Dr. Shankar Kumar Bursar
4 Dr. Naorem Santakrus Singh Warden, Boys Hostel
5 Sh. Sanjeev Dutt Sharma Librarian
List of Administrative Staff
1 Ms. Rajesh Sharma Administrative Officer
2 Sh. S.S. Rawat Section Officer (Accounts)
3 Sh. V.K. Tiwari Section Officer (Administration)
4 Sh. Bhagwan Das Saini Senior Assistant
5 Sh. Neeraj Jamwal Senior Assistant
6 Sh. Subodh Kumar Jaiswal Senior Technical Assistant  
7 Sh. Subhash Chander Senior Assistant
8 Sh. Sunil Seth Senior Assistant
9 Sh. Dinesh Kumar Assistant
10 Sh. Rakesh Kumar Junior Assistant
11 Sh. Surender Singh Junior Assistant
12 Sh. Kamlesh Kumar Junior Assistant
13 Sh. Vikram Junior Assistant
14 Sh. Sandeep Kumar Junior Assistant
15 Sh. Ram Karan Caretaker
16 Sh. Rajesh Sharma GST. Operator
Return to Top